Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych tj. podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane jest właściciel sklepu ermenrich.pl- firma ZunZun Wojciech Owczarz (dalej, jako Ermenrich.pl) NIP 9671272351, REGON 385490218, zarejestrowanej pod adresem ul. Koszarowa 6/46, 85-324 Bydgoszcz.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Ermenrich.pl.

Poniższa polityka prywatności określa, w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część „Warunków korzystania ze Sklepu internetowego Ermenrich.pl"

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą Państwo wysłać wiadomość email na adres: sklep@ermenrich.pl (zaznaczając, że korespondencja ma być skierowana do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Pojęcie „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak, więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Państwa danych?

1) Przetwarzanie danych, które jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym:

 1. umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną, a także pełnego korzystania z usług Sklepu;
 2. obsługi składanych przez Państwa reklamacji oraz zgłoszeń;
 3. zakładanie i zarządzanie Państwa kontem oraz rozwiązywanie problemów technicznych;
 4. umożliwienie Państwu rejestracji, jako Kupujący w naszych serwisach;
 5. przetwarzanie Państwa transakcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;
 6. dostarczenie Państwu informacji o najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;
 7. śledzenie aktywności na stronie internetowej Sklepu do celów badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść Platformy; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;

2) Przetwarzanie danych ze względu na Państwa zgodę, w tym:

 1. zbieranie danych wraz ze zautomatyzowaną analizą Państwa aktywności na stronie Sklepu w celu ustalenia Państwa potencjalnych zainteresowań dla dostosowania zindywidualizowanej reklamy;
 2. subskrypcji newslettera

Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, zaś jej brak nie ograniczy Państwa dostępu do usług. Macie Państwo także możliwość ograniczenia bądź wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

3) Przetwarzanie danych ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, w tym:

 1. prowadzenie zestawień i statystyk związanych z ruchem w Sklepie internetowym;
 2. ulepszanie naszego Sklepu internetowego oraz dopasowanie go do potrzeb i wygody Kupujących np. poprzez personalizowanie treści w usługach;
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług dokonujemy monitorowania Państwa aktywności podczas odwiedzin Sklepu internetowego, co umożliwia nam przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom, a także prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i danych;

4) Przetwarzanie danych ze względu na obowiązek prawny ciążący na Ermenrich.pl w szczególności przetwarzanie na podstawie przepisów prawa bankowego, w celach podatkowych oraz rachunkowości.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie krócej niż do ustania możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Jeżeli podstawą do przetwarzania danych była Państwa zgoda, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia bądź ograniczenia.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Ermenrich.pl, będą one przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest nałożony na Ermenrich.pl obowiązek prawny, będą one przetwarzane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przysługujące Państwu prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” oznaczającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Kupujący może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – Kupujący może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Kupujący może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ważne!

Kupujący nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu – Kupujący może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Kupującego są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:

(1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kupującego lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Kupujący może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Kupującemu np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – Kupujący może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, należy wysłać wiadomość mailową na adres sklep@ermenrich.pl wraz ze wskazaniem konkretnego żądania.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Kupujących. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych Kupującego celem dostosowania zachowania Sklepu internetowego do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego Kupujący korzysta jak również do preferencji Kupującego.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania platformy, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują platformę, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy również z usług dostawców usług technicznych, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę korzystających ze Sklepu internetowego.

Co do zasady nie udostępniamy danych Kupujących innym podmiotom, chyba, że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Kupującego (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców).

Odbiorcami Państwa danych są:

 1. podmioty świadczące obsługę kadrowo-księgową czy kancelarie prawne Ermenrich.pl współpracujące z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na ich polecenie i gwarantują przestrzeganie wymogów RODO;
 2. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich swoich obowiązków;
 3. organy publiczne, w tym Policja bądź prokuratura w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Nasi Partnerzy (Google, Facebook,) moją siedziby poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowy poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby nasi Partnerzy dawali gwarancje najwyższych standardów ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską

 

Ciasteczka (Cookies)

Podczas korzystania z usług Sklepu internetowego może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

“Ciasteczka” (znane również, jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są „ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne, inne niż właściciel strony, nazywane są „ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające „ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różny okres. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych Kupujących, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej i cele, jakim służą, opisano w poniższej tabeli:

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi lub urządzeniu przenośnemu. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Chociaż Ermenrich.pl wykorzystuje „ciasteczka” do gromadzenia zaszyfrowanych informacji w celu poprawy Państwa komfortu użytkowania naszej strony, to informacje te nigdy nie stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa, jako konkretnego Kupującego. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl